Nolikums 2024

1. Nolikums nosaka Balvas Cilvēka izaugsmei piešķiršanas kārtību.

2. Balva Cilvēka izaugsmei (turpmāk Balva) tiek piešķirta indivīdiem, uzņēmumiem un nevalstiskām organizācijām par izcilu ieguldījumu cilvēka izaugsmē Latvijā vietējā vai valsts mērogā.  

3. Balvas piešķiršanas misija ir veicināt cilvēka izaugsmi un Latvijas iedzīvotāju veselību, un labklājību.

4. Balva tiek piešķirta vienā vai vairākās sekojošās kategorijās – “Balva par sociālo atbildību un filantropiju”, “Balva par izcilu ieguldījumu izglītībā”, “Balva par izcilu ieguldījumu veselībā” un “Balva par ieguldījumu Latvijas nākotnē”. Balvu var piešķirt vienā vai vairākās kategorijās. Balvu var nepiešķirt kādā no izsludinātajām kategorijām.

5. Balvas pretendenti ir Latvijas iedzīvotāji vai Latvijā reģistrētas uzņēmējsabiedrības, biedrības un nodibinājumi.

6. Balvas pieteikumus izvērtē žūrijas komisija, ņemot vērā šādus kritērijus:

1) Ietekme un nozīme – balvas pretendenta darbības nozīmīguma un ietekmes uz sabiedrību novērtējums,

2) Ilgtspēja – pretendenta darbības ilgtspēja,

3) Novatorisms – novatoriska, radoša un oriģināla pieeja, kas pielāgota Latvijas apstākļiem,

4) Iedvesma – paraugs citiem. Balvu piešķir par vienreizējiem nopelniem vai nopelniem ilgākā laikposmā.

7. Pretendentus Balvas saņemšanai var izvirzīt jebkurš interesents – fiziska vai juridiska persona, iesniedzot pieteikumu. Balvas pretendenti var izvirzīt paši sevi.

8. Balvu izsludina Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) kopā ar sadarbības Partneri – ASV vēstniecību Latvijā.

9. Balvas laureāti iegūst goda diplomu un balvu svinīgā apbalvošanas ceremonijā, kuras norises laiks un formāts tiks precizēts.

10. Laureātiem var tikt piešķirta naudas balva vai speciālbalva, kuru rekomendē žūrijas komisija un piešķir Partneri.

11. Pieteikumu balvu konkursam iesniedz elektroniski, aizpildot elektronisko veidlapu.

12. Pretendentu pieteikšanas termiņš ir vismaz divas nedēļas no informācijas publicēšanas brīža.

13. Pieteikumā jāiekļauj informācija par Balvas pretendentu, iniciatīvas apraksts, panākumi un rezultāts, vismaz viena atsauksme, kā arī jānorāda atbilstība norādītajiem kritērijiem.

14. Pieteikumi Balvas piešķiršanai tiks iesniegti līdz 2024. gada 14. jūnijam.

15. Latvijas Pilsoniskā alianse apkopo iesniegto informāciju un, pēc pieteikumu atbilstības un kritēriju izvērtēšanas, iesniedz žūrijas komisijai tālākai izvērtēšanai.

16. Balvas pretendentus vērtē žūrijas komisija, kuru izveido Partneri, katrai organizācijai deleģējot vienu ekspertu pārstāvi. Žūrijas komisijā piedalās arī sabiedrības pārstāvji. Balvas žūrijas komisijā ir ne mazāk kā septiņi locekļi. Žūrijas komisijas sastāvā tiek aicināti iepriekšējo gadu Balvas laureāti, kuri ir tiesīgi piedalīties komisijā uz laiku līdz diviem gadiem.

17. Komisijas sekretariāta funkcijas veic Latvijas Pilsoniskā alianse.

18. Žūrijas komisija izvērtē kritērijiem atbilstošos pretendentu pieteikumus un izvirza finālistus līdz 2024. gada 3. augustam. Par laureātiem žūrijas komisija vienojas sanāksmē, tos nosakot ar vienkāršu balsu vairākumu.

19. Latvijas Pilsoniskā alianse organizē Balvas pasniegšanas ceremoniju.

Balvu konkursa nolikums ir atrodams šeit.